Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép  

VIII. Az Igazság és a 8-as Misztikus küldetés

I-Ching megfelelője: a Keresztülharapás.

        Héber megfelelője: Kaf.

Jelentése: Tenyér.

Az Univerzum egyensúlya.

Az igazságszolgáltatás.

Az élet ellentéteinek harmóniája.

Az Igazság Istennője.

 

A második sarkalatos erény.

 

A nyolcadik állomás az Igazság lapja, a 4+4 szintézise.

A belső egyensúly meglelése.

Az igazságról így ír Hermész Triszmegisztosz:

 

„Az igazság a legfőbb érték, a legfőbb jó, melyet nem homályosít el anyag, s nincs korlátozva a test által sem: A leplezetlen Jó, mely nyilvánvaló, megmásíthatatlan, magasztos, és állandó.”

Nyolc a kozmikus egyensúly száma, a két négyesség; Égen és Földön.

A nyolc a második sarkalatos erény.

Buddha négy nemes igazságából a negyedik; a szenvedés megszüntetésére vezető nemes nyolcas út;                     helyes hit,

helyes elhatározás,

helyes beszéd,

helyes cselekvés,

helyes életmód,

helyes törekvés,

helyes vizsgálódás,

helyes elmélyedés.

A nemes nyolcas út Buddha tanának kvintesszenciája, a megismerésnek, és megváltásnak gyakorlati útja.

Csakis ez által válhat a szenvedés valóságos megismeréssé.

A szenvedés tétele, mint Hit, mint érzett Igazság mindenkinek a birtoka lehet, de mint tudás, mint megértett Igazság csakis azok birtoka, akik a nemes nyolcas utat megjárják.

Egy régi iráni, és kereszténységbe is bejutott nézet szerint:

„Jámbor ember csak az, aki a gondolat, a szó és cselekedet hármasságával nem vétkezik.”

 

Buddha az alábbiakat tanította az igazságról:

„Az igazság a lét célja és értelme! Aki elmulasztja az igazság keresését, az elvesztette a lét célját. Boldog, aki Igazságban él, mert a világ dolgai mulandóak, de az Igazság örök.”

 

A nyolcas szám az evolúció száma is, melynek jelképe a homokóra és a mérleg.

A 3+5 szintéziséből fakadóan az evolúció csak azáltal halad előre, hogy beérik az, amit elvetettek, és azt aratják, amit elvetettek, ezért a nyolc az egyensúly és az ok-okozat tökéletes száma.

Más értelemben a nyolc önmagát visszatükröző, és ez által önmagát megkettőző kör, az örökké való szellem jelképe. A szellem az abszolút valóság, és visszatükröződik a látható anyagi világban.

A teremtésben ez állandó folyamat, kezdet és vég nélküli, azaz örökkévaló, mivel a fektetett nyolcas a végtelenség szimbóluma: nincs kezdete és nincs vége.

Az igazság kártyája az ötödik gyökérfaj, ötödik típusú ember Erénye.

 

Az Igazság kártyáján egy nőalakot látunk, nagyon masszív trónon ülve, az egyik kezében a kardot, a másikban mérleget tart.

Juszticia mérlege a belső kiegyensúlyozottság, az összhang, az önuralom szimbóluma. 

Ezek nélkül az egyensúlyi állapotok nélkül nem lehet ésszerű, igazságos döntéseket hozni. Az igazság megköveteli a tárgyilagos mérlegelést, önelemzést kíván.

A további fejlődés csak így lehetséges.

Minden lehetőséget mérlegelni kell önmagunkban.

Vannak szabályok, kozmikus törvények, amelyek betartását elvárják az emberektől.

Ha mérlegelésnél kiderül, hogy hamisnak találtattunk, mindjárt ott a kétélű kard, amely büntet és jutalmaz.

Az Igazságot soha nem lehet becsapni, nem lehet elhazudni. Még senkinek sem sikerült, és nem is fog sikerülni. Vajon igazzá lehet-e tenni azt, ami nem igaz? Igazság-e az, amit erőszakkal kötelezővé lehet tenni?

Hérakleitosz erre azt mondja:

„Ha a Nap a neki kiszabott pályáról csak ujjnyival is eltérne, az Igazság Istennője tüstént kivégezné. Így jár mindenki, aki az igazságot elhagyja.”

A Kard a tekintély, a hatalom, az erő, a törvényesség, a jog, a felsőbb hatalmak védelme és végül a kereszt szimbóluma, amely a hitet is jelképezi.

Juszticia a kardot védelmezően emeli fel az Igazságért. A kard felfelé mutat, ez a győzelmet jelenti, két éle pedig azt, hogy a cselekedet nemcsak rombol, hanem épít is, hogy az igazat a hamistól el kell választani.

A mérleg a kiegyensúlyozott ítéletre utal. A mérleg egyik oldalán a kocka, amely a bölcsek köve, a tökéletes Ember szimbóluma, amely a földi, az anyagi szférát jeleníti meg.

A gömb a hatalmat, méltóságot, teljességet, tökéletességet, Kozmoszt, azaz Istent személyesíti meg, tehát a szellemi szférát.

Az egyensúly titka nem az, hogy a két serpenyőben mi van, hanem, hogy mi van középen. A mérleg a mérték; a mérték a közép. A közép a szabad személy.

Az igazság hatalma ezen a középszerűségen nyugszik.

 

Az igazság kártyája nagyon sokban hasonlít a Kettes, a Főpapnő kártyájára, igaz a kettes harmadik hatványa a nyolc.

Az első Jeruzsálemet szimbolizáló oszlopok, a masszív négyszögletű trón, a ruhájának is színe hasonló, de a nyolcas lapon nyoma sincs a dualitásnak, és Juszticia két lábbal érinti a földet.

Izisz fátyla itt már lejjebb van, és más a színe is, ami jelzi, hogy egyre közelebb kerülünk a titkok megismeréséhez, a tudás elsajátításához, azaz a szellemi szférához.

Juszticia fején ötágú korona, amelyet csak a Táltos fejére tesznek, aki elkötelezettség iránti odaadásáról tett tanúbizonyságot, akinek igazságérzete csalhatatlan.

A koronán a Nap jele, amely a megvilágosodást, termékenységet, és Istennel való egységet szimbolizálja. A masszív trón fölött Isten szeme látható, amivel legközelebb a 16-os, Torony kártyánál találkozunk. Utalás arra, hogy aki megméretik, és könnyűnek találtatik, arra a Toronyhelyzet vár, ahol a derült égből sújt le a villám, és van, aki ezt nem élheti túl.

      A nyolcast az 1+7-ből is eredeztethetjük, akkor a Mikrokozmosz és a Diadalszekér utasa találkozik. Sikeresen járták végig az utat, így az 1 és 7 a 17-ben találkozik, és övék a halhatatlanság csillaga.

      A 2+6 esetén a kapcsolódás figyelmeztet, hogy a száj, amely a Főpapnő esetén a Beth betű jelenti, lehet éppen hazug is, és akkor Juszticia mérlege nem javunkra billen, a kard lesújt, és a 8+8=16 Toronyhelyzetben találjuk magunkat. A 17=1+7 számunka a vágyak csillaga marad.

      A 3+5 felhívja a figyelmünket arra, hogy az aratás ideje elérkezett, amelyet a Császárnő lapja szimbolizál.

Mérlegelésnél tudjuk meg, hogy mit vetettünk. Ha a hármas által szimbolizált szeretetet, amely feltétel nélküli, ehhez még a Próféta tanításait is hallgatjuk, akkor nem a Toronyhelyzetbe, hanem a 17-hez érkezünk, a halhatatlanság csillagához.

      A 4+4 esetén hatványozottan jelenik meg a Bölcsesség és az igazságos uralkodó. Ha bukik, az Égi kard lesújt.


 

Mit üzen számunka Juszticia?

      Az egyes lapnál: sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de a jellemünk a magunkéban.

      A kettesnél: légy alázatos, ha még nem érted el a bölcsességet, de légy még alázatosabb, ha mestere vagy a bölcsességnek.

      Hármasnál: Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célodat, hanem ha nincsenek szeretettel telt céljaid.

      Négyesnél: Népednek ura és szolgája, de ne zsarnoka légy.

      Ötösnél: Légy ura az öt érzékszerv által keltett túlzott vágyaidnak, ha naponta legyőzöd a kis erőszakosságok és indulatok ugrásra készülő apró vadjait, olyan erőt fejlesztesz ki vele, amivel végül le tudod győzni a vörös oroszlánt is, 11, az Erő.

      A hatos kártyánál: ne a talmi csillogást válaszd, próbálj ne sikeres, hanem értékes emberré válni.

      Hetes kártyánál: Sajátítsd el a három fő erényt és a négy sarkalatos erényt.

      Nyolcas kártyánál: ha választanom kellene a „Szépség és igazság között, nem haboznék; a szépséget választanám, mert biztos vagyok benne, hogy még az igazságnál is nagyobb és mélyebb igazságot hordoz magában.

Sőt- azt merem mondani, hogy ezen a világon csakis az a szép, ami igaz.”

 

             (Anatole France)

 

Az igazság Istenhez hasonló, nem jelenik meg közvetlenül, csak megnyilvánulásaiból lehet ráismerni.

 

Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez hasonlítható és mérhető. Az igazság állapota úgy határozható meg, hogy jelen helyzetünket összevetjük a szellemi törvényekkel és megnézzük, hogy gondolataink, szavaink, és cselekedeteink ezekkel összhangban vannak e.

Ha megtaláljuk az igazságot önmagunkban, akkor mindent megtaláltunk az életben és a világban. Nagyon egyszerűen hangzik, de igaz. Aki ezt megérti, semmit sem kell tennie, mert bármit cselekszik, azt az igazság teszi. Ha sétálunk, ha pihenünk, ha dolgozunk, ha beszélgetünk, az igazság tegye, akkor soha nem hibázhatunk.

Aki igazságban él, az eleven, tündöklő, megelégedett, üdvözült, szeretetteljes, békés és harmonikus. Ez a lelki egyensúly titka, az Igazság megértése, felfedezése, alkalmazása, és érvényre juttatása.

 

 Thoth tanítása

              „A Nyolc a fejlődést rendezi,

                        méri és kiegyensúlyozza az ember útját, de

                        aki átlépi a törvényt, büntetést nyer,

                        mert csak a törvény által jön el az ember szabadulása.

                        Ne hallgass, ha a hamis felhangzik,

                        igazsággal szólj, és a Napfény mindent beterít.”

 

 

SZABAD AKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

8. TAROT-ban az Igazság, Numerológiában: a Mars, a háború ás viszálykodás Istene.

Egyiptomi Istenek: Maat, az igazság és igazságosság Istennője.

 

Igazság átgondolás, isteni akarat,

Az Igazság Istennője, Juszticia, aki az Igazság védelmére emeli fel a kardot. Büntet és jutalmaz. Ez a szám az Univerzum egyensúlyának, és a végtelenség szimbólumának a száma. Az örök igazságra való törekvés a cél, a tudatalatti energiák uralásával.

Az igazság száma azt jelenti, hogy fontos számunkra az igaz/nem igaz dolgok kérdése, amire csak a valódi önismerettel kapunk választ. Azt a kérdést hordozza, hogy képesek vagyunk-e nyíltan szembenézni önmagunkkal. Ismerjük- e eléggé önmagunkat.

Ellenpólusa az igazsággal szembenézni képtelen, hazug ember.

Akinek a 8-as szám szerepel a képletében az élete során, gyakran kell szembesülnie az igazság kérdésével.

Elsősorban a saját önismeretén keresztül, másodsorban pedig, úgy hogy felhívja a világ figyelmét arra, mit is kellene tennie, hogy önmagában a hazugság állapotát megszüntesse és az igazság útjára lépjen.

Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez mérhető. Az igazság állapota úgy határozható meg, hogy jelen helyzetünket összevetjük a szellemi törvényekkel és megnézzük, hogy gondolataink, szavaink és cselekedeteink ezekkel összhangban vannak e.

A 8-as szám képviselője egyben kiváló szervező, jól bánik a szavakkal és tud hatni az emberekre.

A tudattalan akarat, Az anyagi átlényegítése, Az időtlen tér, Egyensúly (és-és), Dharma, Az igazság, a Szókimondás, Pénzügyek, Üzleti ügyek, fejlődés, helyreállítás, kiterjesztés, felülvizsgálat, szétosztás.

 

Asztrológiai megfelelõje: Mars.

A nyolcas az idő, a sors, a beteljesülés száma. Keleten a Karma, a görögöknél a Kronosz, a rómaiaknál Szaturnusz képviselte szimbólum. Viselője komoly, megfontolt ember, aki megveti a könnyelműséget, és hihetetlen szívóssággal éri el a maga elé tűzött célokat.

Amint már láttuk a 4-esnél, kapcsolatban van a kemény, alapos, jól végzett munkával, a Föld termékeivel való foglalkozással, a Föld javaival való ipari és kereskedelmi tevékenységgel. Van egy bizonyos anyagi tendencia a 4-es szám vibrációs értékében.

A 8-as ehhez hasonló értelemmel bír, de hatványozottan. Vibrálás értékét úgy jellemezhetjük, hogy anyagias természetű a négyzeten. Itt már a pénzzel és mindennemű anyagi értékkel való okos és hasznot hajtó gazdálkodáshoz szükséges hajlamról és képességről van szó. Nagy üzleti érzék, anyagias ambíció, meggazdagodásra való hajlam, amelyeket az elmében uralkodó gondolatok valósággá változtatnak. Őrá joggal lehet mondani, hogy a „Jég hátán is megél”. Képes harcolni is az anyagi érvényesülésért.

Rámenős üzletember, békeidőben. Lehet belőle bankár, vezérigazgató, vállalatvezető, mert megvan benne a pénzgazdálkodáshoz, tőzsdézéshez szükséges veleszületett hajlam.

Vas, acélgyártás, tűzgépek, lőfegyverek, robbanószerek, veszélyes anyagok gyártása.

Az ő kozmikus missziója, hogy ezt a határtalan képességet nemes célok szolgálatába állítsa, csak ily módon érhet el egyéni érvényesülést, emberbaráti és népjóléti cselekedeteivel.

A végrehajtó hatalom megtestesítői, karhatalom, nyomozószervezetek, ítélet végrehajtás, ítélkezés, negatív esetben tömeggyilkos diktátorok. Az akrobatika is közel áll hozzájuk.

A 8-as típusban két világ rejlik: anyagi és szellemi. Ezáltal erélyes, harcias, fanatikus ambíció hajtja előre, a kitűzött célja felé. Sok milliárdos kerül ki közülük, akik végül filantropikus alapítványokat hoznak létre és jótékonykodnak.

Anyagi síkon a pénzért, hatalomért, érvényesülésért folytatott küzdelem várható.

Országos vagy nemzetközi viszonylatban pedig forradalmat, anarchiát, háborút és egyéb zűrzavart okozhat.

Mélyebb lelki életet élő szülött, viszont szellemi síkon érvényesülhet, magasztos célok érdekében. Vallási, missziós vagy eszmeterjesztő tevékenységben, töretlen hűséggel áll ki egy-egy eszme mellett.

Alacsony szinten lévő 8-as egyén az anyagi haszonszerzés érdekében bűncselekmények elkövetésétől sem riad vissza. Vagy tökéletes üzletember, vagy tökéletes bűnöző, ez csak a szülött erkölcsi tartásától függ. De senki sem születik bűnözőnek.

A 8-as egyént általában jellemzik a túlzásokra és szélsőségekre való hajlam, független attól, hogy anyagi, vagy szellemi beállítottságú. Akár üzleti, akár politikai vagy vallási kérdésről legyen szó. Nem ismeri az arany középutat, vagy nagy sikereket ér el, vagy nagy kudarcok érik, vagy mindkettő bekövetkezhet, egyik a másik után.

Képességeit úgy tudja leginkább hasznosítani, ha valami nagyobb vállalathoz, csoporthoz, vagy tömegszervezethez csatlakozik. Bankok, nagyobb ipari és kereskedelmi cégek, vasút, posta, rendőrség, hadsereg, tengerészet, politikai pártok, kórházak kínálnak jó alkalmat tehetsége kamatoztatásához.

A 8-as egyénnek szüksége van egy filozófiai bázisra, egy erkölcsi magaslatra, valamilyen magasztos eszmére, vagy nemes ideálra.

Ezzel elkerülheti, hogy agresszívvá, arrogánssá, tolakodóvá, törtetővé, vagy egy rabszolgahajcsárrá váljon, aki kizsákmányolja embertársait. Az egyén szabad akaratán múlik minden.

Rendeltetése, hogy a természettől kapott anyagi érzékét, gyakorlatiasságát, szervező és irányító képességét és magas fokú termelékenységét arra használja fel, hogy gazdasági hatalomra, vagyonra és tekintélyre tegyen szert. Mindezeket viszont nemes célok érdekében kell tennie, az egész emberiség javára kell fordítania. Így a gyors előmenetel biztosra vehető.

Ha nem ezt teszi, semmire sem viszi az életben.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

 

Ékkövek: sötét színű és nem fénylő drágakő, karbunkulus, matt rubin, ilyen a galambvér rubin, sötét zafír, ametiszt, fekete gyémánt, fekete igazgyöngy, opál.

Fém: bronz.

Jelentős és szerencsés napok: 8. 17. 26.

 

A 8-as típus összeférhetősége:

 

1-es típussal társulva vagy egy halálos ellenséget szerez magának, vagy egy ideális partnert. Az utóbbi esetben tökéletesen megértik egymást, és pompásan boldogulnak.

Az 1-es és a 8-as is nagyon erős, energikus, bátor, harcias, érvényesülni akaró, agresszív, és hatalomra törő, ezért könnyen keletkeznek súrlódások. Mindketten rendkívül erősek, sokra vihetik, ha megtalálják a közös hangot, és nem fejlődnek vetélytársakká. Lelki alkatuk azonban eltérő. Nagyfokú óvatosságra, körültekintésre és megfontoltságra van szükség mindkét fél részéről a sikeres együttműködéshez. Mindenben előre meg kell egyezniük, a harmonikus együttműködés érdekében. Egyik fél se nyomja el a másik törekvéseit.

Az 1-es saját elképzelései szerint akar dolgoznia. Őt arra predesztinálta a sors, hogy új utakat keressen, új módszereket vezessen be, eredeti elképzeléseket dolgozzon ki, és valósítson meg. Nem szabad visszariadnia a felelősségek vállalásától és nem szabad a döntéseket átengedni másoknak. A hagyományoktól el kell tekintenie, új, és eredeti feladatokat kell kidolgoznia. Gondolatai eredetiek, nagylelkű, a közös érdekekért bátran kiáll.

Az irányító, vagy igazgató szerep illeti meg, a jó szervező képessége miatt, akár háztartásról van szó, akár egy nagyvállalat igazgatásáról.

A 8-as inkább adminisztratív jellegű. Ugyanakkor kitűnő emberismerő, aki mindig kedvező érdeklődést mutat mások problémáival kapcsolatban. Bele tudja képzelni magát mások helyzetébe, tud beszélni a nyelvükön, és a szívükhöz szólni. Ezzel könnyen megszelídít embereket, és embercsoportokat. Ezekhez az 1-es nem sokat ért, tehát a 8-as biztosítja a híveket, kettőjük közös vállalkozása számára. Amíg megvan köztük a harmonikus együttműködés, addig nincs lehetetlen a számukra. Kölcsönösen fokozzák és erősítik egymás bátorságát, cselekvési energiáját, és vezetői képességeit. Annyira hatalmasak mindketten, hogy képesek legyőzni mindent, és mindenkit, önmagukat is beleértve.

Széthúzás és viszálykodás esetén olyan erővel csaphatnak össze, hogy egymást teljesen megsemmisítik, úgy anyagilag, mint erkölcsileg, sőt még fizikai vonatkozásban is.

 

2-es partner nem tud továbbmenő energiát, vitalitást, zsenialitást vinni a 8-as egyénnel való társulásba. Mindezeket a 8-asnak kell nyújtania az általános irányítással együtt.

A 8-as szülöttel sikeres a társulás, és a pénzkereső tevékenység. Gyümölcsöző, eredményes együtt működésre van kilátás, úgy anyagi, mint erkölcsi siker szempontjából. Ugyanakkor egymás társaságát is vonzónak, kellemesnek fogják találni, de a 2-esnek a segítő és támogató szerepet szánták az Istenek jól megértik egymást a 8-sal.

Súrlódástól kell tartaniuk. A 8-as a legjobb teljesítményt tudja kihozni a 2-esből, ha képes segítőtársként dolgozni a közös cél érdekében. A 2-es lehet segítőtárs, de semmi több. Társulásuk lehet baljóslatú, mivel az erős hatású 8-as teljesen a befolyása alá kerítheti a gyenge 2-est. Általában a 2-es, és 4-es egyén életében a 8–as szám intő jel.

 

3-as partner valószínűleg egy elektromossággal telített, ambiciózus, csupa tűz egyéniségnek fog bizonyulni a 8-as számára.

8-sal való kapcsolódás erősen kedvező a 3-as egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait, mivel ő a legerősebb karakter az összes szülött közül. Tele van bátorsággal, energiával, és határtalan ambícióval. A vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. Az eredeti elgondolásokat és a cselekvési-gondolati energiát a 3-as tüzes személyisége szolgáltatja az ő elpusztíthatatlan optimizmusával együtt.

A 8-asnak viszont tudomásul kell venni, hogy a 3-ast nem lehet kényszerrel uralni, amire ő hajlamos. Vezetni vagy irányítani engedi magát, de csak ha a lelki alkatának megfelel.

A 3-as ambícióját, és a vágyott hírnevet biztosítani kell számára. Ha ezt sikerül elérni, akkor a vállalkozás sikeresés tartós lesz.

8+3=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 

4-sel való társulás esetén nincs probléma, mert sok a közös vonás bennük. Beszéd nélkül is értik egymást.

8-as való kapcsolódás erősen kedvező, hasznos és szórakoztató a 4-es egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait. Ez a két típus ösztönösen vonzódik egymáshoz. Ha meg van köztük a kölcsönös jó szándék, megértés, amihez még humorérzék is társul, akkor a szövetség nagyon értékes és tartós. A vezetést át kell engednie a 8-asnak, aki természetes vezető, akinek intellektualítása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. Némely numerológus óva inti a 4-est a 8-astól, a kapcsolódást baljóslatúnak tartja, a 8-as kíméletlen igazság érzete miatt.

 

5-ös társsal nagyon nehezen jön ki a 8-as. Mindkét egyéniségben nagyon sok az elektro-magnetikus erő, és feszültség, ami könnyen felszabadul. Az ilyen pozitív-negatív töltésű társulás esetén, könnyen lecsaphat a derült égből a villám. Az összecsapás lehet olyan mérvű, hogy azonnal véget vet a kapcsolatnak.

8-as való szövetkezés hasznos, az 5-ös egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait, de a 8-asnak hatalmas türelemre és önmegtartóztatásra lenne szüksége. Ezt valószínű, hogy partner kapcsolatban nem vállalja fel. Nem viseli el az 5-ös véget nem érő fecsegését.

 

6-os kapcsolat kölcsönösen hasznos. Az erősebb egyéniségű 8-as adja az energiát, a hajtóerőt, és az irányítást.

A 8-as kitűnő emberismerő, aki mindig kedvező érdeklődést mutat mások problémáival kapcsolatban. Bele tudja képzelni magát mások helyzetébe, tud beszélni a nyelvükön, és a szívükhöz szólni. Ezzel könnyen megszelídít embereket, és embercsoportokat.

8-sal való kapcsolódás esetén, a vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást.

A 6-osban több az inspiráció, idealizmus, és a kultúra, amelyekre a 8-asnak szüksége van karakterének teljesebbé tételéhez. A szövetség akkor lesz hatékony, ha az erősebb 8-as nem hengerli le, nem akar uralkodni a gyengébb 6-os szülöttön, hanem segíti a kibontakozását.

A 6-os a megfontoltságot, mint féket viszi a kapcsolatba, ezáltal haladásuk lassabb lesz, de biztosabb.

Alacsonyabb szellemi szinten lévő szülöttek esetén ez a kapcsolat üres feszesség, kölcsönös bizalmatlanság lesz. Eredmény semmi.

 

7-es típussal való kombinációba a 8-asnak kell belevinni a tüzes cselekvési erőt, és végrehajtó energiát. A 7-es nyújtja a szellemi vezetést, az ő mélyebb, intellektuális tudásával, lényeglátásával, és intuíción alapuló felismeréseivel olyan mint a finoman csiszolt gyémánt, a szellemi világosságot viszi a kapcsolatba, de a gyakorlati vezetés a 8-asra marad, akinek intellektualítása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. Ő szolgáltatja a szervezőképességet, praktikus érzéket, kivitelező energiát, és az adminisztratív lehetőségeket. Közös munkájukkal kapcsolatban számíthatnak arra, hogy kimagasló teljesítményeket érnek el, úgy anyagi, mint erkölcsi téren, ha tiszteletben tartják egymás egyéniségét, megfontolt, diplomatikus viselkedéssel fenntartják maguk között a baráti együttműködés szellemét, ellentétes alaptermészetüknél fogva ez nem mindig sikerül. Így rendszerint külön válnak, így mindketten kevesebbre viszik.

 

8-as szülöttel való társulás nagy lehetőségeket, és nagy veszélyeket is rejt magában. Mindketten rendkívül erősek, sokra vihetik, ha megtalálják a közös hangot, és nem fejlődnek vetélytársakká. Amíg megvan köztük a harmonikus együttműködés, addig nincs lehetetlen a számukra. Kölcsönösen fokozzák és erősítik egymás bátorságát, cselekvési energiáját, és vezetői képességeit. Annyira hatalmasak mindketten, hogy képesek legyőzni mindent, és mindenkit, önmagukat is beleértve. Együttműködésükből, erőik egyesítéséből olyan hatalom keletkezhet, ami úgyszólván ellenállhatatlan, és felbecsülhetetlen. Így nagyon sokra fogják vinni, és mindig van határozott tervük.

Széthúzás és viszálykodás esetén olyan erővel csaphatnak össze, hogy egymást teljesen megsemmisítik, úgy anyagilag, mint erkölcsileg, sőt még fizikai vonatkozásban is.

 

9-es szülöttel társulva nagyon kedvező a viszony mindkét fél számára.

A 9-es inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű partner, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, Csak akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 9-es megérzéseit. Viszont a 9-es hatására felerősödik a 8-as határtalan ambíciója, cselekvési energiája.

Mindkét fél számára sikerekkel kecsegtet ez a kombináció, ha ilyen alapokra helyezik az együttműködést.

A 9-es pedig a mindennapi életre vonatkozó és a folyó ügyekkel kapcsolatos praktikus elgondolásokat tanulhatja a 8-astól. Erre nagy szüksége van a 9-esnek, aki egy mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, de kevés érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően. Sikerekre, azonban csak akkor lehet számítani, ha a 8-as figyelembe veszi, és tiszteletben tartja a 9-es jogos érdekeit. Ha viszont csak a saját szempontjaival törődik, akkor nagyon hamar észre fogja venni, hogy a 9-es partner az ő lényeglátó intellektusával, és együttműködési készségének vége. Ha ebben a tekintetben nincs hiba, akkor fényes jövő vár a közös vállalkozásra.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.