Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

III. A Császárnő és a 3-as Misztikus küldetés

 

I-Ching megfelelője: A kút. Héber megfelelője: Gimel.

Jelentése: Teve.

A természet termékenysége.

Nemzés a három világban.

Bölcsek Merkúrja.

Hármasság.

Az Anyag megelevenítése,

                                              Az első nagy szent szám.

 

 Az előző szám a Kettő, az Egység haladványa. A kettő az Egység megfelezése.

A kettő az Egybe soha nem térhet vissza. Ahhoz, hogy a kettőben levő ellentét és feszültség, kétség és kettősség, szemben állás feloldódjon, nem az Egységbe kell visszatérnie, hanem az egy újabb haladványába kell lépnie.

Ez az új haladvány a Három, írja Hamvas Béla a Scientia sacra című művében.

A három a tézis, antitézis, szintézis.

Az Apa, Anya és Gyermek.

Ozirisz, Izisz és Hórusz. Hórusz a gyermek, aki az első kettőből fogant. A totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, a világmindenség hármas megosztottságát szimbolizálja.

  A hármat mondja ki a hindu szent szótag: az OM.

A háromszög a szentháromság szimbóluma és az ember három fő összetevőjét szimbolizálja, a testet, szellemet, és a lelket.

A tudat és a szeretet a testiségen keresztül nyilvánul meg.

Három a fő erény: a Hit, Remény, a Szeretet, az Ötös, a Tizenhetes, és a Tizenkilences kártyalap szimbolizálja.

A HIT nem intellektuális vagy érzelmileg bármilyen emberi, szellemi vagy lelki tevékenység: hanem természetfölötti tapasztalat és ember fölötti érzékenység.

A hit nem áll szemben a tudással,- szól Saint-  Martin- a hit mágikus aktus, nem tudás.”

Jézus tanításában is utalás történik a hitre, mi szerint egy mustármagnyi hittel hegyeket lehet elmozdítani.

  „A REMÉNY egyedül az emberé, mert a remény erkölcs, mert erkölcse csak az embernek lehet, döntése is életre, halálra”

Nagy emberek bölcseletei.

    A SZERETET a tartós öröm, a béke és a szabadság kulcsa, ezért szeressünk minden élőt.”  

Nagy emberek bölcseletei.

    Létünknek három szintje van: fizikai, mentális és asztrális szint.

     Három – mutatja az időt: múlt, jelen, jövő,

      A három dimenzió: hosszúság, szélesség, magasság. 

     Három - az emberiség egysége: test, lélek, szellem.

      Saint – Martin azt mondja, hogy a Három a szépség száma, mert a Három a materializálódás legelső foka, és ezért az alap szépség nélkül nem is képzelhető el.

      A női szépség száma is Három. Három az 1+2 termékeny egyesülése, univerzális, genetikus mű.   

Később látni fogjuk, hogy a szerelem száma is 3, a (2x3), vagyis 6.

Minden létező személyben három mozzanat van;

      első a középpont, a teremtő mozzanat: a szó,

      második a megnyilatkozás a mozzanatra: az értelem,

     harmadik az alakot öltés. Mindig a szó nyilatkozik meg az értelemben, és ölt alakot, ezért a gondolatoknak, szavaknak, tetteknek harmóniában kell lennie.

Háromhoz fűződik:

      a beavatás és a bölcsesség száma a 3x3, a Remete

      a rejtett tudás, vagy értékváltás a 3x4, az Akasztott

      a pusztítás, a szexus hazug felfogásának felszámolása, a 3x5, az Ördög.

      a Holdisten, vagy lelki tudatosság kibontakozása a 3x6, a Hold.

      az ősi létező, vagy kozmikus lélek elérése és eggyé válás Istennel a 3x7, a Világ.

 A Három jelképezi a hindu hagyományban jelen lévő Isten három aspektusát;

      Brahma – teremtő

      Visnu – fenntartó

      Shíva – pusztító aspektust.

A tér három kiterjedése is megjelenik ebben a számban: hosszúság, szélesség, magasság.

Születés, élet és halál, valamint az Ég, Föld és pokol is a Császárnő hatalma alá tartozik.

A császárnő az Isten Kozmikus Anya aspektusa, mert a teremtésen át a formák sokaságának, minden testnek és minden tudathordozónak a melegágya, mátrixa. Minden megnyilvánulás kozmikus méhe. Védelmező, biztonságot adó ősi Anyakép.

A gyarapodás, fejlődés, termékenység Istennője.

 

A képen egy szép fiatal nőt látunk fátyol nélkül, az arca tisztaságot és a szépséget sugározza. Semmit sem rejt el előlünk. A korona, amelyet a fején visel, ötágú, amely a tudás tudásának és a halál fölötti győzelemnek, beteljesedésnek a szimbóluma.

Trónusa hatszögű, anyag és szellem tökéletes egésszé való egyesülése, amely az 1+2+3, az eddigi lapok szintézise, de jelenti még a szerelmet és a válaszutat. Trónusa körül a természet termékenységére utaló jelek, az aranyló búza, a virágzó fák, a kinyílt virág, a lótusz, mind-mind, egy-egy jelentéssel bír.

A termékenység mellett jelzi az aratás idejét, a kinyílt virág a szellemi nyitottságot, a liliom a szűzies tisztaságot, nemes lelkűséget, bájt és az örök életet, a lótusz a spirituális fejlettséget.

Egy lábbal érinti a földet jelezve kapcsolatát az Ég és Föld között. Lába kockán, mely a bölcsek köve, visszautalás az 1-es és a 2-es lapra. Az előző szinten lévő Ég és Föld közötti kapcsolat látható, a ruha színe is piros és kék. Az Égi kapcsolatára utal még a feje fölött lévő Hold, mint a kettesen, és a tűzkarikák, amelyet már láttunk a Mágus feje felett.

A császárnő koronáján páva látható, amely az újjászületés és a feltámadás jelképe, a kereszténységben Szűzanya és Jézus születésének szimbóluma.

A páva tollazatának végén nyolc csillag látható, a kettes szám harmadik hatványa (8), amely az igazság érvényre juttatása. Szárnyai a szabadságot és Isten óvó, mindent átfogó hatalmát jelképezik.

A Császárnő áldott állapotához:

 

„S ez a test, mely valamennyi testet magába foglalja, lélekkel telített.

A lélek értelemmel telített, az értelem pedig Istennel. A lélek megtölti az egész testet belülről, és körül zárja kívülről, életet adván a mindenségnek; kívül életet nyújt eme hatalmas és tökéletes élőlénynek, és azon belül is az összes élőlénynek.

Fent a mennyben a lélek kitart az azonosságban, míg alant a Földön megváltozik, amint a dolgok jönnek létre.” - írja Hermész Triszmegisztosz.

 

A császárnő üzenete számunka:

 

      Az aratás ideje: ki mit vetett, most azt aratja, ha gyűlöletet és rosszindulatot vetünk, nem arathatunk szeretetet és megértést.

 

      Áldott állapota: a szeretetteljes és feltétel nélküli elfogadás, befogadás, elsősorban önmagunk elfogadása.

 Egy lábbal a földön, és a szárnyak: ne ragaszkodjunk túlzottan a földi dolgokhoz, hisz azok mind mulandók, de a szeretet és az igazság örök. Felfelé mutató ujj, és a nyolc csillag: Az igazság pillanata mindig elérkezik. Mérlegelés után az ítélet következik. Az ítéleteket és a büntetést nem Isten szabja ki ránk, hanem a mi magasabb rendű Énünk, a lelkiismeretünk hozza meg az Ítélete.

Az ötágú korona, a tudás tudása: lapozgasd a bölcsesség könyvét, amely már benned van, hallgass a Főpapnődre, aki mindig megmondja a belső csendben, hogy mit kell tenned, hogy életedet szebbé, jobbá, boldogabbá tehesd.„A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal

 

 (Nagy emberek bölcseletei)

 

 A Császárnő az emóciók női, befogadó minőségét képviseli, a határtalanság és a hála idejét hozza el. Hálát kell éreznünk mindenért, amit az Élet hoz, elvárások és feltételek nélkül. Ne a kötelesség, a jutalom vagy az ellenszolgáltatás motiváljon bennünket, hanem a feltétel nélküli szeretet és elfogadás; ez fog ledönteni minden akadályt, amely elválaszt bennünket egymástól és Istentől.

 

  Thoth tanítása

 

 

„Halld a Természet misztériumát,

az élet lakhelyéhez,

a földön való kapcsolódását.

Tudd meg, hogy lényed hármas,

fizikai, asztrális és elmebeli, és mindez egyben.

Mindegyik elem további három minőséggel bír; 

az összesen kilenc,

ami fent van ugyanaz, mint ami lent van.

 

Kezdetben három egység létezett.

Ezeken kívül nincs más.

Ezek egyensúlyban a teremtés forrásai;

egy Isten, egy Igazság, egy Szabadságpont.

Három az egyensúlyban lévő háromból való;      

minden élet, minden jóság, minden erő.”

 

 

 

 

 

SZABADAKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

  3. TAROT-ban a Császárnő, Numerológiában: az ógörög mitológiában Hermész, az Istenek hírvivője.

 

 Egyiptomi Istenek. Hathor, a szerelem Királynője.

 Anya, szerető, női főnök, kreativitás, fegyelem.

 

 A természet termékenysége. Nemzés a három világban. A császárnő az Isten Kozmikus Anya aspektusa, mert a teremtésen át a formák sokaságának, minden testnek és minden tudathordozónak a melegágya, mátrixa. Minden megnyilvánulás kozmikus méhe.

 

A Császárnő az emóciók női, befogadó minőségét képviseli, a határtalanság és a hála idejét hozza el. Hálát kell éreznünk mindenért, amit az Élet hoz, elvárások és feltételek nélkül. Ne a kötelesség, a jutalom vagy az ellenszolgáltatás motiváljon bennünket, hanem a feltétel nélküli szeretet és elfogadás; ez fog ledönteni minden akadályt, amely elválaszt bennünket egymástól és Istentől.

 

A 3-as szám a pitagoraszi számmisztika értelmében a feltétel nélküli el és befogadás, valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését hordozza. Ellenpólusa a szeretetlenség és a feltételekhez kötöttség állapota, mely ellentmond a szellemi törvényeknek.

 

Annak az embernek, akinek képletében a 3-as szám megtalálható egész élete folyamán szembesülnie kell a feltétel nélküli odaadó szeretet kérdésével. Az egyik legnőiesebb rezgés, az anya szerepét jeleníti meg a családban. Gondoskodni a családról, biztosítani az otthon melegét, a védelmet, és mindenki feltétel nélküli szeretetét.

 

Egyéni alkotókészség, Cselekvés, Erőteljesség, Kezdeményezés, Szolgálat,

 

Feltétel nélküli szeretet és elfogadás, Az anya, a nő. Művészi adottságok, kommunikáció, könnyedség, gyors felfogás, aktív, mozgékony, jó társalgó, kreatív, termékenység, megalapozás, rend..

  Asztrológiai megfelelõje: Merkúr, Mars, Jupiter. Vénusz.

 

 A hármas a bölcsesség száma - a test, a lélek, és a szellem tökéletes harmóniája, az egészség, a gazdagság szimbóluma. Aki a Jupiter uralma alatt áll: viselője szerencsés ember, akit "elhord a hátán a sors", s nem kell egzisztenciális problémákkal bajlódnia.

 

Az Istenek arra rendelték, hogy valamiképpen kapcsolatba legyen az emberek csoportjaival.

 A közönséget szolgálja, mint előadóművész, zenész, táncos, rádió vagy TV bemondó, békebíró, előadó, gondnok, hangversenyrendező, intézeti igazgató, játékvezető, konferanszié, vállalati ügyvéd.

 

Az írókat, népnevelőket is ide lehet sorolni, agilitás és mozgékonyság a 3-as szülött fő vonásai. A papi hivatás is alkalmas e szülött számára. A szavak művészi használói.

 Jó óvónők, pedagógusok.

 Gyors felfogó képesség, szellemiség.

 Kozmikus missziója pedig az, hogy a benne rejlő cselekvési energiát embertársai életének megszépítésére, tartalmassá és vidámabbá tételére igyekezzen felhasználni. Ilyen az irodalom, előadó-művészet, népnevelő, eszmeterjesztő tevékenység, mesemondó, pap, lelki tanácsadó, igazságszolgáltatás, és népjóléti intézetek.

 Magnetikus kisugárzása lehetővé teszi, hogy saját pozitív egyéniségét és optimista mentalitását valamilyen formában kifejezze mások számára. Aktívan terjeszti a vidámságot, a bizakodást, és vigasztalást nyújt a szenvedők és bánkódók számára. Megtanítja mások számára az élet szépségeinek meglátását és értékelését.

 Könnyed természet, szellemes társalgó, kitűnő szórakoztató, a társaság középpontja és kedvence. Ő nem aggodalmaskodik a jövőt illetően, ezt meghagyja, vagy átruházza másokra.

 

 A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

 

Ékkövek: gyémánt, ametiszt.

 Fém: acél, platina.

 Jelentős és szerencsés napok: 3, 12, 21, 30,

 

 A 3-as típus összeférhetősége:

 Az 1-sel lépve társas viszonyra, a 3-asnak kell az egyesülésbe beleadni az ő kimeríthetetlen cselekvési energiáját, vitalitását, akcióképességét, továbbá a vidámságot és optimizmust.

 

1-esre vár a serkentő erő szerepének betöltése. Az is az 1-es feladata, hogy önbizalmával és célratörő állhatatosságával vezesse a 3-ast, ügyelve arra, hogy ne törekedjenek egyszerre több cél felé, amire megvan a hajlam a 3-as személyben. Egy célra kell koncentrálni a figyelmüket és energiájukat. Ily módon nagyon sokra vihetik, gazdag pályafutás lesz osztályrészük.

 

 2-es egyéniséggel összedolgozva eredményes munkát tud végezni a 3-as, különösen irodalmi tevékenységben, vagy más alkotó munkában. A vezetés itt a 3-as kezében kell, hogy legyen. Az ő elgondolásait remekül vitelezi ki a 2-es. Így sikeres lesz a közös vállalkozásuk.

 

 3-as a 3-assal eredményesnek ígérkezik. A kapcsolódás jó, sikeres, ha együtt munkálkodnak. Teljes egyenlőség, és kölcsönös megértés esetén működik a kapcsolódás. Egymásért dolgozva, egymást segítve, egymástól tanulva sikerre kell, hogy vigyék a közös ügyeiket. Kölcsönösen vonzónak találják egymást.

A legtöbbet ígérő munkaterület a háztartás, nevelésügy. A legfőbb próbatételük abban áll, hogy el kell sajátítaniuk az állhatatosság erényét, a koncentráló képességet, a feltétel nélküli el és befogadás, valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését.

Mindketten hajlamosak szétforgácsolni az energiájukat, egyszerre több dologba belefogni, de ezt a hajlandóságot le kell győzniük, ez fogja sikerre vinni őket.

Egy másik jellemző tulajdonsága a 3-asnak a szalmaláng lelkesedés. Könnyen megmámorosodik, de hamar le is lohad. A kitartás állhatatosságát is el kell sajátítaniuk, az élet minden területén. Ha elmélyülnek valamely tevékenységben, akkor munkájuk gyümölcsöző lesz.

 4-essel való társulás súrlódásokhoz vezethet. A 3-as kimeríthetetlen cselekvési energiáját, vitalitását, akcióképességét, továbbá a vidámságát és optimizmusát, hírtelen fellángoló lelkesedését, a praktikus gondolkodású 4-es nem mindig értékeli.

A 3-asnak néha szüksége van a kijózanító 4-es vibrálású társra. Ha mindketten arra koncentrálják a képességeiket, hogy egymást segítsék, s közben másoknak is hasznára legyenek egyesített tehetségükkel, akkor az ő érvényesülésük is biztosítva van.

 

5-össel való társulás jelentős erőgyarapodást jelent a 3-as számára. Az ő Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, s ehhez a partner hozzáadja a gyors kivitelezésre való készségét és lehetőségét. Emellett az emberekkel való bánni tudás is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban. Így a 3-as egyén ötletei és elgondolásai könnyen és gyorsan valóra válnak. Neki leginkább arra kell törekednie, hogy csapongó képzeletét a realitás keretei között tartsa, és konstruktív irányba terelje.

 6-os társ, kellemesnek, és hasznosnak ígérkezik a kapcsolat. A 3-as játékosságra hajló egyénisége kedvező hatással van partnerének jó arányérzéke és kiegyensúlyozó, harmonizáló befolyása. Együttműködésük eredményes lesz, ha kölcsönösen értékelni fogják a másik félben megnyilvánuló pozitív vonásokat és értékes tulajdonságokat.

 7-es kölcsönösen felvillanyozó hatás, ha megvan közöttük a szükséges összhang. Mindkettő tehetséges a szellemi alkotásban, ezért nagyon jelentős eredményeket érhetnek el, ha a 7-es mély tudása társul a 3-as rendkívüli kifejező készségével. Ennek a két fontos tényezőnek az egymásra való hatásából a legnagyobb eredmények és teljesítmények születhetnek, és azzal arányos sikerek várhatók.

 8-assal való kapcsolódás erősen kedvező a 3-as egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait. A vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. Az eredeti elgondolásokat és a cselekvési-gondolati energiát a 3-as tüzes személyisége szolgáltatja az ő elpusztíthatatlan optimizmusával együtt.

3+8=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 9-es típussal a sikeres együttműködés nehéz. Csak akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 9-es megérzéseit. Erre azonban ő nem képes az eltérő mentalitásuknál fogva. A 3-as felelőtlennek tűnő játékossága, felületessége a 9-esnek nem imponál. Együttműködésük csak a sok hiába való beszéddel járhat, ami nem szokott eredményre vezetni, hacsak a felek nem tesznek meg mindent a kölcsönös megértés kialakítására és fenntartására.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.