Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

„Az, ki az útra lép,

Szabad legyen az éjszaka sötétjétől.

Meg kell hódítania az alaktalant.

Meg kell hódítania a félelem szellemét.

A titokhoz a megismerésen át kell jutnia,

Haladva az úton, mely a sötétségen át vezet,

És amelyen célja mindig a Fény.

Akadályok lesznek útján, de tartson ki a Napig.”

 

 

 

           Halld szavam, mit Neked adok.

           Benne találod az élet lényegét.

           Sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.

           Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba,

           Hogy az együgyű nevessen, és mondjon le róla.

           Tedd keménnyé az utat a kereső számára.

           Így a gyenge és kétkedő feladja majd.

           Misztérium ez a Misztériumban

           de a Fény szülötte számára világos,

           A mindenség titkát most feltárom.

           A beavatottnak nyíljon meg a titok,

           De a gúnyolódó semmit se lásson.

 

          

 

                            (Atlantiszi Thoth smaragdtáblái)

 

 

 

 

KépI. A Mágus és az 1-es Misztikus küldetés

               I-Ching megfelelője; A Teremtő,

           Héber megfelelője; Alef.

 Jelentése: Ökör.

 Príma matéria.

 Föld. Lét. Ember. Egység.

 ISTEN

 

Az Én születése, a kezdet.

   A Szellem megnyilatkozása az anyagban.

                  Az Erők megnyilvánulása

                              Abszolútum

 

 A Mágus a Kezdet, a Teremtés, az Első Alkotás, ami a nullából, a meg nem nyilvánultból jön, ezért a legjelentősebb és a legcsodálatosabb.

Mágus az Egy, az Egység megszemélyesítője. Ez az első megnyilvánulása a meg nem nyilvánultnak. Az Egy egyenlő az Egyetlen Istennel, a Kozmikus Lét kezdetével.

„Az Egy a kiindulási pont, megkapta az alkotóerőt, az Én-t, mint tudatot.

A nyugodt erőt, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.

Isten tehát olyan, mint számok közül az Egyes, mert az első szám, lévén valamennyi további forrása, és összegük gyökere, minden számot tartalmaz magában, de egyikük sem tartalmazza őt. Mármost bármi, ami képződik, az nem teljes, felosztható, továbbá növekedésnek és csökkenésnek kitett.

Az Egyes szám Isteni természetű szám, amely már akkor is létezett, mielőtt más számok születtek volna. Ő az Atyja minden egyes számnak, oszthatatlan és örök.

 

A számokról így ír Hamvas Béla:

 

      „ A szám az a médium,  amellyel az ember az isteni teremtő tulajdonságokat megismerheti.

      A szám az az eszköz, amellyel az ember a teremtett világot és a világban lévő viszonyokat a maguk tisztaságában szemlélheti.

      A szám az a médium, amellyel elemek keletkezését és azt, ami az elemek alapjában van, megmagyarázza.

      A szám az a médium, amely az anyagi világban rejtett erőket felfedi.

      Az Egy az erő; haladvány a hatás; szám a következmény.”

                    

Az egyiptomi tanítások így írnak róla:

„Egy az élet, az Egység, Amon az oszthatatlan. Az isteni Tűz. A látható megnyilvánult Istenség által megteremtett Logosz, (az ige, szó, a kezdet.)

Minden, ami a fizikai világban manifesztálódik, az örökös változást hordozza magában, ezért az egység egyedül a statikus, örök dolgokban nyilvánul meg.

Egy maga Egyiptom, az örök halhatatlanság. Geometriai ábrázolása a pont.

Az egyes Osiris.”

Az 1-es szám a Napot jelképezi: a középpontot, ami körül minden forog, a kezdetet.

Az Alef az első születést jelenti az isteni gyermek születése az emberben, ez az öntudat.

 

A Mágus kártyáján egy mosolygós fiatalembert látunk, aki enyhén jobbra dől.

A fején lemniszkáta szerű kalap, amely felfelé mutat a szellemvilágba. A kalapon a végtelenség szimbólumával a fektetett nyolcassal, ez nemcsak a végtelenséget, hanem a szent lelket és az örökkévaló életet is jelenti.

A ruhája hosszú, amely utalás angrogün voltára, aki sem nem férfi, sem nem nő.

Ö a szellem erejével teremt.  Ruhájának piros és kék színe az arany díszítéssel szintén utalás maszkulin -férfias, feminim – nőies jellegére. A piros szín jelenti az erőt, az energiát és az életet. A kék szín a belső nyugalom, biztonságérzet, felebaráti szeretet, mély türelem, elégedettség, és az Ég színe, kifejezi a tisztaságot és a békességet. A sárga szín áll legközelebb a Nap színéhez, a védelem, távolságtartás és az ítélő erő szimbóluma. Ruhájának fehér bélése ártatlanságra, lelki tisztaságra és bölcsességre utal, ami a Mágus esetében belülről ered.

A fehér, a még meg nem nyilatkozott, vagyis a rejtett állapot színe, visszatükröz, de mégis minden színt magába is rejt. Visszaver minden kívülről jövő ingert. Olyan, mint ez védőpajzs.

Előtte asztal, amelyen megtalálhatók mindazok az eszközök, amelyek lehetővé teszik számára, hogy az anyagi világban érvényesülni tudjon, hisz immár az anyagi világ urát, valamint, ellenpólusként az egó megjelenését képviseli.

A kard, botok, kelyhek, érmék a kis arkánum szimbólumai is. Kezében bot, amely felfelé mutat, a másik kezével lefelé. Ez a kéztartás Thoth Isten, azaz Hermész Triszmegisztosz tanítását idézi fel bennünk:

                    

                 „Ami fent van, egyenlő azzal, ami lent van,

                 ami lent van, egyenlő azzal, ami fent van.”

                    

Ez a kéztartás a teremtés két nagy poláris elvét is szimbolizálja, az aktív és passzív életet, de jelképezi a kapcsot Ég és Föld között, ami egyértelműen mutatja, hogy köztünk, emberek között és a mindenség között állandó kapcsolat van, azaz a Kozmosz és az Ember egy és ugyanazon törvénynek engedelmeskedik. Az Ember a Mikrokozmosz nincs elválasztva Istentől, a Makrokozmosztól.

De mutatja azt is, hogy az Atya és én Egy vagyunk.

További eszközei: a kard a törvényességet, bátorságot, erőt, védelmet, hatalmat szimbolizálja. Jelzi, hogy viselője kész a hitéért küzdeni. Saját mércéje szerint hozhat döntéseket. Rajta áll, szabad akarattal dönthet, hogy mire használja, de ha rosszul használja, a következmény nem marad el.

Érmék, az anyagi világ eszközei, amelyek akár vásárlásra, akár megvesztegetésre fordíthat.

Kelyhek, a kimeríthetetlen táplálék forrásait, és a Szent Grált jelképezik. A békeital pohara de éppúgy a méreg pohara is. Ha céljait az eszközök tisztességes használatával nem tudja elérni, akkor tisztességtelenül használja.

Lába mellett a virág még bimbós állapotban, ez mutatja most kibontakozó, bimbózó öntudatát, amelynek még érnie, fejlődnie kell a hosszú úton, amelyet a Mágusnak is, nekünk is és mindenkinek egyedül kell végigjárnia, mégpedig főszereplőként.

Háta mögött a távolban hazája, a mennyei Jeruzsálem, mögötte a Nap, amely az örökkévalóságot jelképezi.

Feje fölött egy tűzkarika, amely utalhat „az ősbumm”-ra, ami azt jelképezi, hogy berobbant, vagyis leszületett az anyagi világba, elszakadt a Nagy Egységtől, hogy az Egység részeként megtapasztalja a fizikai világot.

Minden születendő gyermek Mágusként érkezik az anyagi világba, ami hét éves koráig, az első fejlődési ciklus végéig tart. A fejlődési ciklus háromszor hét évét hűen tükrözi a Tarot huszonkét lapja.

 

I-Ching jelentése: A Teremtő: Az igazi bölcs útja ez. Az egyéni törekvést jóakarattal és elszántsággal, kitartó állhatatossággal folytatni kell.

Az Egyes számmal legközelebb a Tízesnél találkozunk, amelyet nevezhetünk a beavatás második szintjének, egy magasabb síkon.

Az Egy mögött a nulla a nem manifesztálódott Istenség, a még nem differenciálódott vibráló és lüktető kör, amelynek nincs vége, nincs kezdete.

Ez jelenti a határtalan teret, és a korlátlan időt a végtelenben.

A nulla mindennek a lehetőségét magában rejti.

19 = 1, a Nap kártya, a végső cél elérésének száma. A Nagy Mű beteljesedése. Opus Major.

Hamvas Béla: „Az ember azért született a Földre, hogy cselekvő, tevékeny legyen. Feladata: szakrális tevékenység: a világot, mint tejóceánt kiköpülni. Sorsával és tehetségével együtt adva van, hogy mit kell tennie, mi az a szakrális feladat, amit el kell végeznie. Az ember első és legelső tudása kell, hogy legyen: adja oda magát sorsának, és tegye azt, amit sorsa szerint az örök világ rendje neki meghagy, és parancsol.

Mindenek előtt legyen az, aki: hősies lélek – engedelmes, önfeláldozó, odaadó, mert csak aki az lett, aki - tudja a világot azzá tenni, ami. Csak a hősies lélek teheti a világot újra arannyá, istenivé, teheti az életet létté, a világot szent kertté. Ha a lélek ezt felismeri, felragyog benne a tudás: egy feladata van, az odaadás, semmi más.”

Mindannyian rájöttünk már, hogy saját életünket nekünk kell élnünk, tehát lépnünk kell.

Aki kímélné magát, vagy a könnyű kalandot keresi, rossz helyen jár.

Ez csak egy út. Nem jobb és nem rosszabb más utaknál, egyszerűen csak egy út. Mindegy, ki melyiken indul el, cél, hogy megtalálja önmagában a fényt, és azzal helyesen bánjon. Megtalálni, és nem űzni. A fényűzés illúzió. Maya takarója, vagy Ízisz fátyla.

A fényt nem kívül kell keresnünk, mert az a fény űzése, hanem belül, saját magunkban. Mind arra vágyunk, hogy kiderüljön, miért jöttünk a Földre, miért vagyunk itt.

 

                                               ÉBREDJÜNK!

 

Nem véletlenül vagyunk itt. A létnek szüksége van ránk. Nélkülünk a Lét óriási fogaskerekéből hiányozna egy, amit senki más nem pótolhat, csak mi, akik valamennyien egyedi és megismételhetetlen személyiségek vagyunk. Az ad nekünk méltóságot, megnyugvást, hogy az egész Lét hiányolna bennünket, ha nem lennénk.

A Naprendszerben egy nagyon fontos, pici űrt neked, nekem, nekünk kell betöltenünk. Minden egyes emberre szükség van és ott, ahol éppen van. De nemcsak az emberekre van szüksége a Létnek, hanem az állatokra, növényekre, ásványokra, amik viszont az ember jóindulatára vannak bízva. Mi is hasonlítunk ezekhez. Van olyan ember, aki még csak mag, van, aki bimbó, van, aki rózsa. Ezek a fázisok jelzik az ember öntudatra ébredését is, ezek a tudatosulás különböző szintjei.

A szeretet hatalma megadatott az ember számára, hát éljünk vele. Ezt jöttünk megtanulni. Legyünk újra egységben magunkkal, magasabb Énünkkel, Istennel. Derítsük ki, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk. Tisztázzuk magunk körül a teremtett világunkat. Nincs szükség gurukra vagy mesterekre, útmutatókra van szükség, mert mindenki maga a Mester, és maga az Út.

 

 

Thoth tanítása:

                        Az ember azzá lesz, aminek gondolja magát.

               A sötétség testvérévé, vagy a Fény gyermekévé.

               Jöjj a Fénybe gyermekem.

               Lépj az Útra, mely a Naphoz vezet.

               Tudd, hogy a titok benned rejlik,

               Minden élet és minden halál forrása Te vagy.”

 SZABAD AKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

1. TAROT-ban a Mágus, Numerológiában: a Napistent szimbolizálja, aki uralja az Eget.

Egyiptomi Istenek: Thoth, a Mágusok Istene.

Önmagam, változás, otthon, belsőm, hírnév.

Mágus az Egy, az Egység megszemélyesítője.

Ez a legelső a számok rendjében, és mint ilyen az uralkodót, a hatalmat és a vezetőt jelképezi. Irányítja az embereit békében, háborúban egyaránt.

Ez az első megnyilvánulása a meg nem nyilvánultnak. Az Egy egyenlő az Egyetlen Istennel, a Kozmikus Lét kezdetével.

„Az Egy a kiindulási pont, megkapjuk az alkotóerőt, az Én-t, mint tudatot.

A nyugodt erőt, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.

 

 

Az 1-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a Mágust, az anyagi világ urát, valamint ellenpólusként az egó megjelenését képviseli. Ez azt jelenti, hogy az az ember, akit valamilyen formában ez a szám jellemez, annak komoly feladata van saját egójának legyőzésével.

Ha képes megvalósítani ezt a feladatot, vagyis tudatos énjét képes alárendelni a mindenség akaratának, akkor "fehér mágus" az élet tudatos ura válik belőle. Ameddig az egó a legkisebb mértékben is megnyilvánul benne, lehet akármilyen életművész az illető, csupán "szürke mágus" lesz belőle.

 

Lét, Ego, Vezetés, Egyéni erőforrások, Egyéni azonosság, Önmegvalósítás, kezdet, magállapot, lehetőség..

Asztrológiai megfelelõje: Nap, Merkúr.

Az egyes a megbonthatatlan tökéletes egység, az isteni elv száma. Kifejez minden olyan szándékot, amely a "semmiből" hív életre dolgokat - a gondolat teremtőerejének szimbóluma. (értelemszerűen nagyon ritkán jön ki, hiszen a 10-et nem kell tovább összeadni.

Viselője büszke, akár a Napisten. Benne is megvan az alkotóerő, öntevékenység, vezetői képesség, szervezőkészség.

Elvárja, hogy mások tiszteletben tartsák, de ő is megadja a tiszteletet. Igazságszeretet és felelősségérzet együtt jár a vezetői hajlamaival.

Arra rendelték az Istenek, hogy vezetői képességét a közjó érdekében használja fel.

Ha letér erről az útról, akkor basáskodó, hatalmaskodó, ellentmondást nem tűrő zsarnok válik belőle. Ez sok nehézséggel jár.

Egyedül, és saját elképzelései szerint kell dolgoznia, mivel extra erős vezető típus.

Arra predesztinálta a sors, hogy új utakat keressen, új módszereket vezessen be, eredeti elképzeléseket dolgozzon ki, és valósítson meg. Nem szabad visszariadnia a felelősségek vállalásától és nem szabad a döntéseket átengedni másoknak. A hagyományoktól el kell tekintenie, új, és eredeti feladatokat kell kidolgoznia, lehet festőművész, író, szobrász, zeneszerző, kisiparos, aranyműves, becsüs, cenzor, dékán, elnök, előmunkás, felfedező, filmrendező, igazgató, katonatiszt, követ, tanár, orvos, ügyvéd, farmer, vagy egyéb szabadfoglalkozású dolgozó.

Az irányító, vagy igazgató szerep illeti meg, a jó szervező képessége miatt, akár háztartásról van szó, akár egy nagyvállalat igazgatásáról.

Vigyáznia kell arra, hogy ne váljon basáskodóvá, s ne higgye, hogy csak az a munka van jól csinálva, amit ő tesz.

Pozitív hozzáállás esetén megnöveli a sikerekre való esélyét.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: rubin, topáz, gyémánt.

Fém: arany.

Jelentős és szerencsés napok: 1, 10, 19,

 Az 1-es típus összeférhetősége:

 1-essel jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, de csak ha egyik sem akar uralkodni a másik felett. Időnként át kell engedni a másik félnek a vezetést, de vonakodás nélkül.

 2-essel szerencsés kiegészítés, kölcsönösen hasznos, sőt lelkileg jóleső mindkét fél számára, mivel az 1-esben megvan az az irányító képesség, amire a 2-esnek nagy szüksége van. De a 2-esnek kell kivitelezni a társa elképzeléseit. Ilyen együttműködéstől a legjobb eredmények várhatók.

 3-assal szinte azonnali sikerek várhatók, az 1-es alkotókészség és szervezési-vezetési rátermettség számára a 3-as segítőtárs rokonszenves, megnyerő egyénisége és szeretetreméltó viselkedése biztosítani fogja mások jóindulatú közreműködését.

 4-es személlyel kölcsönösen kedvező, sikeres, ha az 1-es tiszteletben tartja a 4-es partner karakterét, és szempontjait. Ha nem próbálnak hatalmaskodni egymás felett. A vezetés az 1-esnél marad, a 4-es kidolgozza az elképzelések részleteit, majd kivitelezi.

 5-ös kedvező eredmény, de a nyilvánosság előtti szereplést át kell engedni az 5-ösnek, akinek a vérében van ez a készség.

 6-os típussal csak akkor tud sikereket elérni, ha engedékeny magatartást tanúsít sok mindenben. Művészi kérdésekben, kulturális tárgykörökben a 6-os van otthon.

 7-es barátság, szerelem, házasság szempontjából nem jók a kilátások, mivel mindkét szülött nehezen mutatja ki az érzelmeit. Ugyanakkor mindketten azt várják, hogy a másik mutasson több szeretet és kezdeményezést. Teljesen biztos az elhidegülés.

 8-as nagyon erős, energikus, bátor, harcias, érvényesülni akaró, agresszív, és hatalomra törő, ezért könnyen keletkeznek súrlódások. Mindketten rendkívül erősek, sokra vihetik, ha megtalálják a közös hangot, és nem fejlődnek vetélytársakká. Nagyfokú óvatosságra, körültekintésre és megfontoltságra van szükség mindkét fél részéről a sikeres együttműködéshez. Mindenben előre meg kell egyezniük, a harmonikus együttműködés érdekében. Egyik fél se nyomja el a másik törekvéseit.

 9-esnél az 1-esre vár a serkentő erő szerepének betöltése. Az is az 1-es feladata, hogy önbizalmával és célratörő állhatatosságával a közös ügyektől távol tartsa a defetizmus szellemét, a csüggedést, kishitűséget, és az elkeseredést, ami könnyen feltámad a túlérzékeny természetű 9-es lelkében.

Az 1-es viszont egy inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű partnert talál a 9-esben, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít.

 

 

 E

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.